Shape caret-double-left caret-double-right caret-down caret-left caret-right-circle caret-right Shape close dropdown expand more facebook Logo linkedin logo-footer logo-mark logo-mobile mail play search twitter youtube instagram
Menu Sluiten

Privacy statement


Inhoud

 1. Wie is TMC?
 2. Wat zijn persoonsgegevens?
 3. Welke persoonsgegevens verwerkt TMC en met welk doel?
 4. Wanneer deelt TMC persoonsgegevens?
 5. Hoe lang bewaart TMC persoonsgegevens?
 6. Welke rechten hebben betrokkenen?
 7. Hoe beveiligt TMC persoonsgegevens?
 8. Wat zijn cookies en andere soorteglijke technische gegevens?
 9. Contact opnemen met TMC?
 10. Melding (mogelijke) inbreuk op de beveiliging?
 11. Wijziging Privacy Verklaring
 12. Overzicht doelen van verwerkingen en te verwerken persoonsgegevens

Wie is TMC?
Time Acquisition B.V. (KvK 56156367), waaronder begrepen haar (internationale) dochterondernemingen, (hierna genoemd: TMC) is een zakelijke dienstverlener gespecialiseerd in consultancydiensten door hoogopgeleid technisch personeel en de flexibele inzet van kennis en capaciteit.

TMC neemt bij haar dienstverlening de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en de bescherming van deze gegevens serieus. Wij leven de toepasselijke wet- en regelgeving vanzelfsprekend na. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacy statement. Dit privacy statement is van toepassing op (aanstaande) kandidaten, werknemers, vertegenwoordigers van zakelijke relaties en gebruikers van TMC websites. In dit privacy statement wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke persoonsgegevens door ons worden verwerkt, wat het doel is en op welke manier dit gebeurt. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten jij al betrokkene hebt, en hoe deze kunnen worden uitgeoefend.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld contactgegevens, curriculum vitae (cv) en online identificatie. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over ras of etnische afkomst, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap, politieke voorkeuren, seksuele voorkeuren, gezondheidsinformatie, strafrechtelijk verleden of seksueel gedrag.

Welke persoonsgegevens verwerkt TMC en met welk doel?
Wij verwerken persoonsgegevens bij het zoeken naar kandidaten en in het kader van het sluiten van (arbeids-)overeenkomsten. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken. In andere gevallen baseert TMC zich op een gerechtvaardigd belang of dat van een andere partij, zoals bijvoorbeeld van een opdrachtgever.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit noodzakelijk is en indien hiervoor een wettelijke grondslag bestaat.

Welke rechten hebben betrokkenen?
Wij respecteren de rechten van betrokkenen ten aanzien van hun persoonsgegevens. Sommige rechten kunnen altijd worden uitgeoefend; andere slechts onder bepaalde voorwaarden. Wij kunnen bijvoorbeeld het verzoek van betrokkenen om hun persoonsgegevens te verwijderen niet inwilligen als er een wettelijk verplichting bestaat om die persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.

Betrokkenen kunnen bijvoorbeeld de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht van inzage;
 • Recht van rectificatie;
 • Recht op vergetelheid;
 • Recht van beperking van de verwerking;
 • Recht van overdracht van eigen persoonsgegevens.

De genoemde rechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van de eigen persoonsgegevens en zijn in sommige gevallen onderhavig aan de grondslag waarop zij zijn verzameld. Het is niet toegestaan deze rechten uit te oefenen ten aanzien van persoonsgegevens van anderen. TMC kan hiervoor aan betrokkenen vragen zich nader te identificeren.

Een beroep op een van deze rechten kan gedaan worden via deze pagina. Er kan ook contact worden opgenomen met de privacy officer van TMC via privacy@tmc.nl of via +31 88 862 2000. Er kan ook contact worden opgenomen met onze Data Protection Officer via telefoon: +31 88 862 2000 of via e-mail: dpo@tmc.nl.

Wanneer deelt TMC persoonsgegevens?
Delen binnen TMC
Wij delen persoonsgegevens binnen de TMC organisatie met medewerkers die geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot deze gegevens. Alle medewerkers zijn onderworpen aan geheimhouding.

Delen met opdrachtgevers
Wij delen persoonsgegevens van kandidaten en medewerkers met opdrachtgevers. Bij het voorstellen van kandidaten en medewerkers aan (potentiële) opdrachtgevers, gebruiken wij een TMC cv dat door medewerkers van TMC op basis van gegevens van betrokkenen is opgesteld.

Delen met verwerkers
Wij schakelen leveranciers in die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van TMC. Om zeker te zijn dat dit gebeurd zoals je van ons mag verwachten sluiten wij met onze verwerkers van persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst af. Hiermee hebben we vooraf de afspraken gemaakt en zullen we hier ook regelmatig controles op uitvoeren.

Delen met andere verantwoordelijke partijen
Wij werken met externe partijen samen die diensten aanbieden waarbij persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld partijen die screenings uitvoeren, trainingen verzorgen of vluchten en/of hotels boeken. TMC maakt met deze partijen afspraken over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

TMC verstrekt op verzoek van politie en justitie uitsluitend persoonsgegevens indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Geeft TMC persoonsgegevens door buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?
Wij hebben afspraken gemaakt over de doorgifte van persoonsgegevens aan onze dochterondernemingen die in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn.

Indien wij persoonsgegevens doorgeeft aan externe partijen gevestigd buiten de EER waar geen adequaat beschermingsniveau aanwezig is, blijven wij toezicht houden op de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart TMC persoonsgegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. In sommige gevallen is TMC verplicht persoonsgegevens voor een bepaalde periode te bewaren, bijvoorbeeld vanwege juridische of fiscale verplichtingen. Na het verstrijken van de bewaartermijn, of wanneer er legitiem verwijderverzoek van betrokkene is geweest, verwijderen wij de persoonsgegevens uit onze systemen.

Voor de onderstaande situaties hanteren wij deze bewaartermijnen:

 • Recruitment via externe bronnen: maximaal 30 dagen nadat je door TMC bent gevonden, nemen we contact met je op om onze interesse kenbaar te maken;
 • Van kandidaten die niet voor TMC werkzaam zijn of zijn geweest maar wel aan hebben gegeven interesse in TMC te hebben bewaren we de persoonsgegevens 2 jaar na de datum van opname in de administratie van TMC.

Hoe beveiligt TMC persoonsgegevens?
TMC treft passende technische en organisatorische maatregelen om de privacy van betrokkenen en de vertrouwelijkheid van hun persoonsgegevens te beschermen.

Onze infrastructuur wordt voortdurend in de gaten gehouden door ons. In een vroeg stadium kunnen bedreigingen of aanvallen worden gesignaleerd en kan actie worden ondernomen. TMC heeft een beleid opgesteld voor het tijdig melden van datalekken. Daarnaast wordt onze infrastructuur gescand op virussen, schadelijke software en inbraakpogingen.

Verder hebben we in onze systemen geborgd dat niet iedereen binnen onze organisatie toegang heeft tot persoonsgegevens. TMC beperkt de toegang tot jouw persoonsgegevens tot de medewerkers die er mee aan de slag moeten gaan.

Jij kunt zelf bijdragen aan de bescherming van jouw persoonsgegevens door bijvoorbeeld voorzichtig om te gaan met het vrijgeven van persoonsgegevens als je reageert op vacatures en berichten die TMC op sociale media heeft geplaatst. De informatie die daar wordt geplaatst kan openbaar zijn.

Wat zijn cookies en andere soorteglijke technische gegevens?
Een cookie is een klein bestand dat op de computer van betrokkenen wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op de website kunnen deze cookies worden herkend.

Naast cookies maken wij gebruik van andere technische gegevens op haar websites, bijvoorbeeld web statistieken. Daarmee registreert TMC het gebruik haar websites en het gedrag van bezoekers van deze website. TMC kan zo haar dienstverlening optimaliseren.

Contact opnemen met TMC?
Voor vragen naar aanleiding van dit privacy statement je je wenden tot ons kantoor in Eindhoven (Nederland), te bereiken via onderstaande contactgegevens:

TMC
HighTech Campus 96
5656 AG Eindhoven
Nederland
+31 88 862 2000

De privacy officer van TMC is te bereiken via e-mail privacy@tmc.nl, of via telefoon +31 88 862 2000.

De Data Protection Officer van TMC is te bereiken via e-mail dpo@tmc.nl, of via telefoon +31 88 862 2000.

Melding (mogelijke) inbreuk op de beveiliging?
In geval van een (mogelijke) inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens worden betrokkenen verzocht TMC daarover zo spoedig mogelijk te informeren via privacy@tmc.nl onder vermelding van ‘Databreach’ in de onderwerp regel van het bericht.

Wijziging Privacy Verklaring
TMC kan dit privacy statement aanpassen. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Overzicht doelen van verwerkingen en te verwerken persoonsgegevens
Bij gebruik maken van de website(s) van TMC
Doel van verwerking:

 • Om online te reageren op vacatures;
 • Om de dienstverlening van TMC te verbeteren.

Persoonsgegevens wij kunnen verwerken:

 • Online reageren: voornaam, achternaam, e-mailadres;
 • Verbetering dienstverlening: strikt noodzakelijke en/of vrijwillig mee ingestemde cookies- en soortgelijke technische gegevens.

Voor recruitment 
Doel van verwerking:

 • Zoeken en benaderen van potentiële kandidaten op initiatief van TMC.

Persoonsgegevens wij kunnen verwerken:

 • Zoeken en benaderen: contactgegevens, link naar sociale media profiel en berichten die naar TMC worden verzonden.

Via vacaturesites en social media
Doel van verwerking:

 • Om interesse voor TMC te genereren;
 • Om betrokkenen in staat te stellen online te reageren;
 • Om te reageren op vragen van betrokkenen.

Persoonsgegevens wij kunnen verwerken:

 • Online reactie: contactgegevens, vacatures en reacties van betrokkenen;
 • Reactie van TMC op vragen van betrokkenen: contactgegevens en vacature/ reacties van betrokkenen;
 • Door betrokkenen vrijwillig verstrekte persoonsgegevens op sociale media van TMC, zoals reacties op berichten/advertenties en privé berichten via het sociale mediaplatform.

Solliciteren bij TMC
Doel van verwerking:

 • Voor de beoordeling van de geschiktheid en beschikbaarheid van een kandidaat voor een dienstverband bij TMC;
 • Voor het opstellen en delen met opdrachtgevers van een cv van betrokkenen op basis van het TMC template;
 • Voor de selectie van kandidaten voor vacatures van TMC en opdrachtgevers;
 • Om digitale dossiers van betrokkenen aan te maken;
 • Om assessments af te kunnen nemen.

Persoonsgegevens wij kunnen verwerken:

 • Persoonlijke gegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit;
 • Contactgegevens: woonadres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Opleidingen: opleidingen, trainingen, diploma’s, certificaten;
 • Vaardigheden: expertise, taalvaardigheid;
 • Werkhistorie: vorige en huidige werkgevers, functies en ervaring;
 • Sollicitatiegegevens: cv, motivatiebrief;
 • Notities van TMC medewerkers;
 • Beoordeling van de geschikt- en beschikbaarheid: opleiding, ervaring, functie- en budget gerelateerde criteria;
 • Voor het opstellen en delen met opdrachtgevers van cv’s van betrokkenen op basis van het TMC format: voor- en achternaam, geboortedatum, woonplaats, nationaliteit, profiel/motivatie, (relevante) opleidingen en cursussen, (relevante) werkervaring, talen en softwarekennis;
 • Selectie van kandidaten: opleiding, ervaring, vaardigheden, referenties, functie criteria;
 • Digitaal dossier: cv’s en overige documenten, zoals (sollicitatie)gespreksaantekeningen, notities etc..

Voor arbeids- of opdrachtovereenkomsten
Doel van verwerking:

 • Registratie van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de naleving van wet- en regelgeving;
 • Om arbeidsovereenkomsten uit te voeren.

Persoonsgegevens wij kunnen verwerken:

 • Personeelsdossier: persoonsgegevens die op basis van onder andere arbeidswetgeving en fiscale- en socialezekerheidswetgeving moeten worden verwerkt, zoals kopie identiteitsbewijzen of paspoorten, visa, werkvergunningen, Burgerservicenummers en informatie nodig voor de administratie zoals contactgegevens;
 • Extra documenten: verklaring omtrent gedrag, geheimhoudingsverklaringen, certificeringen;
 • Financiële gegevens: salaris, bankrekeningnummers;
 • Financiële gegevens ingeval externe dienstverlener: bedrijfsgegevens, tarieven, en in het geval van zelfstandigen zonder personeel (ZZP) gegevens die benodigd zijn voor het beoordelen van de arbeidsrelatie in het kader van de wet DBA, zoals aantal opdrachten, soort opdrachten en duur van de opdracht;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan het opstellen van de personeels-, salaris- en verzuimregistratie zoals kenteken leaseauto, laptop (indien zakelijk verstrekt), mobiele telefoon (indien zakelijk verstrekt), persoonsgegevens van partner en/of kinderen voor pensioenadministratie;
 • Werken in of vanuit het buitenland: persoonsgegevens noodzakelijk voor werkvergunningen, visa, belastingen, huisvesting.

Voor overige interne doelen
Doel van verwerking:

 • Om de bedrijfsveiligheid te waarborgen;
 • Voor het opstellen van managementinformatie;
 • Om certificeringen te behalen en te behouden;
 • Om subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
 • Om audits en accountantscontroles mogelijk te maken.

Persoonsgegevens wij kunnen verwerken:

 • Bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van deze overige interne doelen van TMC geldt het uitgangspunt dat het gebruik van direct identificeerbare gegevens tot het minimum wordt beperkt en waar mogelijk worden gegevens geanonimiseerd.

Om (potentiële) opdrachtgevers te informeren over de dienstverlening van TMC en aanbiedingen te kunnen doen toekomen
Doel van verwerking:

 • Om opdrachtgevers te acquireren;
 • Om inzicht te krijgen in de vraag naar arbeid in de markt;
 • Om dienstverlening aan nieuwe opdrachtgevers aan te kunnen bieden; 

Persoonsgegevens wij kunnen verwerken:

 • Acquisitie: contactgegevens van vertegenwoordigers van opdrachtgevers;
 • Inzicht in de opdracht: beschrijving van bedrijf/activiteiten, cultuur, inhoud opdracht en gewenste profielen;
 • Aanbieden diensten: contactgegevens van vertegenwoordigers van potentiële opdrachtgevers, gegevens over de sector waarin de opdrachtgever werkzaam is;
 • Aanbieden/verstrekken van informatie over dienstverlening: contactgegevens van vertegenwoordigers van potentiële nieuwe opdrachtgevers, gegevens over de sector waarin opdrachtgevers werkzaam zijn.

Aangaan en onderhouden van zakelijke relaties met leveranciers
Doel van verwerking:

 • Om overeenkomsten te sluiten en uit te (laten) voeren;
 • Communicatie.

Persoonsgegevens wij kunnen verwerken:

 • Aangaan en uitvoering van overeenkomsten: contactgegevens: naam, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Communicatie: contactgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer.