Shape caret-double-left caret-double-right caret-down caret-left caret-right-circle caret-right Shape close dropdown expand more facebook Logo linkedin logo-footer logo-mark logo-mobile mail play search twitter youtube instagram
Menu Sluiten

Terms & Conditions


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TMC GROUP B.V. EN HAAR GROEPSMAATSCHAPPIJEN

(versie 2014)

Artikel 1-Algemeen

1.1  TMC Group B.V. en de tot de groep (als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek) van TMC Group B.V. behorende vennootschappen zijn gebruikers van deze algemene voorwaarden en zullen in het hierna volgende worden aangeduid als "TMC".

1.2  Onder "Diensten" worden verstaan: alle diensten die door TMC, althans door de Werkondernemer(s) van TMC, worden geleverd aan c.q. bij de Opdrachtgever, uit hoofde van een Overeenkomst.

1.3  Onder "Opdrachtgever" wordt verstaan: iedere (rechts-)persoon tot wie TMC haar aanbiedingen richt, en degene die aan TMC een opdracht verstrekt c.q. degene met wie TMC in enige rechtsbetrekking staat ter zake het verrichten van Diensten.

1.4  Onder "Overeenkomst" wordt verstaan: iedere tussen TMC en de Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, uit hoofde waarvan door TMC Diensten worden verleend aan de Opdrachtgever, waaronder zogenaamde “raamovereenkomsten” en “deelovereenkomsten”.

1.5  Onder "Werkondernemer" wordt verstaan: iedere technische en/of ICT- professional die in arbeidsrechtelijke relatie tot TMC staat en die namens TMC voor bepaalde tijd zijn/haar professionele diensten verricht ten behoeve van een Opdrachtgever van TMC op basis van een Overeenkomst.

1.6  De aanduidingen die in deze algemene voorwaarden boven ieder artikel zijn geplaatst, hebben uitsluitend een classificatiefunctie. Aan deze aanduidingen mag geen juridische betekenis worden gehecht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onlosmakelijk onderdeel van alle aanbiedingen en offertes (inclusief eventuele bijlagen) van TMC en van alle Overeenkomsten (inclusief eventuele bijlagen).

2.2  Toepasselijkheid van door de Opdrachtgever eventueel gehanteerde voorwaarden op de Overeenkomst en de eventuele nader tussen TMC en Opdrachtgever te sluiten overeenkomsten wordt door TMC uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3  Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden TMC slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomsten

3.1  Alle aanbiedingen en offertes van TMC zijn vrijblijvend.

3.2  Indien een aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding c.q. offerte afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de Opdrachtgever en als verwerping van onze aanbieding c.q. offerte. Dit nieuwe aanbod dient door TMC uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn aanvaard, alvorens er sprake is van enige gebondenheid daaraan van de zijde van TMC.

3.3  TMC is slechts jegens de Opdrachtgever gebonden (en er is dus slechts sprake van een Overeenkomst) indien een door TMC uitgebrachte aanbieding c.q. offerte binnen de daartoe door TMC opgegeven termijn uitdrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtgever is aanvaard, dan wel indien enig aanbod van Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk door TMC is aanvaard, dan wel indien TMC is begonnen met de uitvoering daarvan.

3.4  Werknemers, waaronder mede begrepen Werkondernemers, die geen uitdrukkelijke schriftelijke procuratie hebben, zijn niet bevoegd een overeenkomst namens TMC aan te gaan c.q. tot stand te brengen. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met de werknemers c.q. Werkondernemers van TMC binden TMC slechts dan indien deze schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van TMC aan de Opdrachtgever zijn bevestigd.

Artikel 4 - De Werkondernemer(s)

4.1  De keuze voor de in te schakelen Werkondernemer(s) geschiedt door TMC na voorafgaand overleg tussen TMC en de Opdrachtgever. Vakantiedagen zullen zoveel mogelijk worden opgenomen in overleg tussen TMC, de Werkondernemer en de Opdrachtgever.

4.2  Uit hoofde van haar werkgeverschap staat het TMC vrij om de Werkondernemer(s) instructies te geven. Daarnaast is de Opdrachtgever bevoegd om de Werkondernemer(s) te instrueren ter zake van de dagelijkse gang van zaken bij de Opdrachtgever en slechts voor zover deze instructies niet in strijd komen met de instructies van TMC. Voorts is het de Opdrachtgever toegestaan om de Werkondernemer(s) aanwijzingen te geven die verband houden met de arbeidsomstandigheden en de veiligheid.

4.3  Indien de Werkondernemer(s) wegens ziekte, zwangerschap, persoonlijke redenen of om wat voor andere reden dan ook niet in staat is (zijn) om de werkzaamheden bij Opdrachtgever te verrichten gedurende een aaneengesloten periode van ten minste 15 werkdagen, is TMC gehouden om zo snel mogelijk zorg te dragen voor adequate vervanging. In overleg met de Opdrachtgever kan TMC er ook voor kiezen om de looptijd van het project te verlengen met een periode die ten minste gelijk is aan het aantal werkdagen waarop de Werkondernemer niet beschikbaar is geweest. TMC is in dat geval niet gehouden tot enige (verdere) vorm van schadeloosstelling van de Opdrachtgever.

4.4  Het is de Opdrachtgever gedurende een periode van 12 maanden na datum van plaatsing door TMC van een Werkondernemer bij Opdrachtgever niet toegestaan om die Werkondernemer een arbeidsovereenkomst aan te bieden of (anderszins) te werk te (doen) stellen (bij Opdrachtgever of daaraan gelieerde partijen) anders dan door tussenkomst van TMC. In de periode tussen 12 maanden en 24 maanden na plaatsing door TMC van de Werkondernemer bij Opdrachtgever is zulks toegestaan mits hierover voorafgaand overleg met TMC heeft plaatsgevonden en partijen na dit overleg tot schriftelijke overeenstemming zijn gekomen over de voorwaarden waaronder het de Opdrachtgever zal zijn toegestaan de Werkondernemer een arbeidsovereenkomst aan te bieden of (anderszins) te werk te (doen) stellen (bij Opdrachtgever of daaraan gelieerde partijen). De inhoud van die voorwaarden hangt af van het moment waarop de Werkondernemer een arbeidsovereenkomst wordt aangeboden of (anderszins) te werk wordt gesteld bij de Opdrachtgever of daaraan gelieerde partijen en houdt tenminste in dat de Opdrachtgever jaarlijks gedurende de tewerkstelling of het dienstverband van de Werkondernemer bij de Opdrachtgever of daaraan gelieerde partijen (steeds na afloop van een periode van een jaar) een percentage van de door de Werkondernemer bij Opdrachtgever of daaraan gelieerde partijen gegenereerde omzet (die wordt genormaliseerd op 1840 uur per jaar per Werkondernemer ongeacht het daadwerkelijk door die Werkondernemer aantal te werken uren), vergoedt aan TMC. Vindt de aanbieding van de arbeidsovereenkomst of (anderszins) tewerkstelling plaats tussen 12 en 15 maanden na eerste plaatsing van de Werkondernemer bij de Opdrachtgever dan is dit percentage 25%, tussen 15 en 18 maanden 20%, tussen 18 en 21 maanden 15%, tussen 21 en 24 maanden 10%. Ook indien de Overeenkomsten zijn beëindigd blijft dit artikel 4.4 en in dat verband ook artikel 4.6 van kracht.

4.5  Het is de Opdrachtgever verboden om Werkondernemer(s) ter beschikking aan derden te stellen en/of bij derden werkzaam te laten zijn, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van TMC.

4.6  Overtreding van het in de leden 4 en/of 5 van dit artikel bepaalde leidt, onverminderd de overige aan TMC toekomende rechten (waaronder doch niet uitsluitend tot de vergoeding van de volledig door TMC geleden schade) tot een door de Opdrachtgever aan TMC verschuldigde, onmiddellijk en in zijn geheel opeisbare boete ter hoogte van € 50.000,-, vermeerderd met een bedrag van € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

4.7  De Opdrachtgever is jegens TMC en haar Werkondernemer(s) gehouden om alle nationale en internationale wet- en regelgeving ter zake van arbeidsomstandigheden en veiligheid na te leven, alsmede op de naleving daarvan toe te zien, alsook daarop gebaseerde aanwijzingen van de Arbeidsinspectie of andere voorschriften absoluut en volledig na te leven.

4.8  Opdrachtgever vrijwaart TMC voor alle schade die zij of de Werkondernemer lijdt in de uitvoering van de Diensten.

4.9 De Opdrachtgever is gehouden alle schade te vergoeden die TMC lijdt als gevolg van (gehele of gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid of arbeidshandicap en/of het overlijden van de Werkondernemer(s) welke het gevolg is (zijn) van
de arbeidsomstandigheden bij de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat zij de verplichtingen als bedoeld in artikel 4.7 volledig is nagekomen en dat de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van de Werkondernemer(s). De Opdrachtgever zal alle rapportages welke betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden binnen één (1) week na een daartoe strekkend verzoek van TMC aan TMC verstrekken.

Artikel 5 – Levering

5.1  De (aanvang van de) levertijd van de door TMC te leveren Diensten blijkt uit de Overeenkomst. De levertijd gaat echter pas in op het moment dat TMC beschikt over alle door de Opdrachtgever ten behoeve van een juiste vervulling van de uit de Overeenkomst voortvloeiende afspraken aan TMC te verstrekken gegevens, documenten, apparatuur, computertijd en (kantoor)ruimten, en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door TMC is ontvangen of door de Opdrachtgever, op voorafgaand verzoek van TMC, zekerheid voor betaling ten behoeve van TMC is gesteld.

5.2  De in de Overeenkomst opgenomen, dan wel de door TMC opgegeven levertijden, zijn vrijblijvend en gelden bij benadering. Opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient TMC derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.

5.3  Levertijden worden verlengd met de termijn gedurende welke de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd ten gevolge van overmacht aan de zijde van TMC, zoals bedoeld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden en/of met de termijn gedurende welke de Opdrachtgever nalaat aan haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst te voldoen.

5.4  TMC heeft het recht om de Diensten in gedeelten te leveren. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt elke deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.

5.5  Voor schade ten gevolge van overschrijding van de levertijden en/of opleveringsdata is TMC niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van TMC. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, zal de Opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding, of niet-nakoming en/of opschorting van enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze Overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij er sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van TMC, of tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen.

5.6 Verlenging van de levertijd op verzoek van de Opdrachtgever kan slechts geschieden met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van TMC. Eventueel voor TMC uit deze verlenging voortvloeiende kosten en verliezen
zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 6 – Honoraria en Betaling

6.1  In de Overeenkomst wordt het door Opdrachtgever verschuldigde honorarium genoemd ter zake de door (een Werkondernemer van) TMC te verlenen Diensten. Dit in de Overeenkomst opgenomen bedrag is een schatting en wordt berekend op basis van het uurtarief zoals vastgelegd in de Overeenkomst. Voor overwerk, werk buiten Nederland en/of werk op zon- of feestdagen gelden afwijkende uurtarieven. Opdrachtgever is gehouden alle in redelijkheid door de Werkondernemers gemaakte onkosten (waaronder reiskosten) te vergoeden.

6.2  Het is TMC toegestaan het in de Overeenkomst genoemde uurtarief gedurende de looptijd van de Overeenkomst te wijzigen, met een maximum van 10%, mits zij daartoe een redelijke grond heeft. Zulks zal voorafgaand aan het hanteren van het verhoogde uurtarief aan Opdrachtgever worden medegedeeld.

6.3  TMC verstrekt de Opdrachtgever binnen 10 dagen na afloop van iedere kalendermaand een specificatie van de in die kalendermaand door de Werkondernemers gewerkte uren en gemaakte onkosten. Deze urenspecificatie geldt als bindend, tenzij Opdrachtgever binnen 5 dagen na ontvangst daarvan schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maakt. Dit bezwaar schort de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op. Indien TMC het bezwaar als (mogelijk) gegrond oordeelt, treden TMC en Opdrachtgever in redelijk overleg teneinde tot een oplossing te komen.

6.4  Indien en zodra TMC redelijke grond heeft te vermoeden dat het totale door Opdrachtgever verschuldigde bedrag (exclusief onkosten) hoger zal zijn dan de in de Overeenkomst opgenomen schatting (exclusief onkosten), meldt zij zulks schriftelijk aan de Opdrachtgever onder opgave van de geschatte overschrijding. Opdrachtgever heeft alsdan het recht om de Overeenkomst te ontbinden door middel van verzending van een aangetekende brief aan TMC binnen 5 dagen na voornoemde mededeling van TMC. Het bepaalde in artikel 8.6 van deze Algemene Voorwaarden is van toepassing.

6.5  Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vindt betaling plaats zonder enige korting en/of verrekening en/of aftrek en/of schuldvergelijking. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op opschorting te beroepen, tenzij zulks is toegestaan op grond van het bepaalde in artikel 6.9 van deze algemene voorwaarden.

6.6  Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum. TMC heeft echter te allen tijde het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of zekerheid voor betaling te verlangen. Het bepaalde in de artikelen 11.2 en 11.3 is van toepassing.

6.7  De in lid 6 van dit artikel opgenomen betalingstermijn van 30 dagen geldt als fatale termijn. Bij niet-betaling binnen de in lid 6 genoemde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is al hetgeen dat TMC van Opdrachtgever te vorderen heeft onmiddellijk en ineens opeisbaar, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. Bovendien is Opdrachtgever over het totale alsdan verschuldigde bedrag een contractuele vertragingsrente aan TMC verschuldigd gelijk aan de op het moment van verstrijken van de in lid 6 genoemde termijn geldende wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek (vermeerderd met 1,5 procentpunt) per maand (waarbij een gedeelte van de maand als hele maand wordt gerekend), zulks tot het moment dat integrale betaling heeft plaatsgevonden.

6.8  Betaling dient te geschieden in Euro's, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat in andere valuta wordt betaald.

6.9  De Opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in de door TMC verrichte c.q. geleverde Diensten (mits gemeld conform artikel 7.1) en/of het niet goed uitvoeren van de opdracht of om welke andere reden dan ook de nakoming van zijn/haar betalingsverplichting te weigeren of op te schorten, tenzij het gebrek als zodanig door TMC wordt erkend. Slechts in dat geval is de Opdrachtgever gerechtigd de betaling van maximaal 15% van het totale aan TMC verschuldigde bedrag op te schorten, totdat het gebrek is hersteld.

6.10  Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

6.11  Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in lid 6 van dit artikel is TMC zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het totale verschuldigde bedrag (in hoofdsom), zulks met een minimum van € 40.

6.12  Eventuele klachten met betrekking tot een bepaalde verrichte Dienst hebben geen invloed op andere Diensten en/of onderdelen daarvan behorende tot dezelfde Overeenkomst. Eventuele klachten hebben bovendien geen invloed op de betalingsverplichting van de Opdrachtgever, behoudens als genoemd in artikel 6.9.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Opdrachtgever wordt geacht de door TMC geleverde Diensten wekelijks te controleren. Klachten met betrekking tot de door TMC geleverde Diensten (of met betrekking tot de nakoming van enige op TMC rustende verplichting uit hoofde van de Overeenkomst) dienen binnen 7 dagen na ontdekking van het betreffende gebrek of de oorzaak waar de klacht op is gebaseerd schriftelijk aan TMC kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn kunnen aan de klacht geen rechten meer worden ontleend jegens TMC en is TMC niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding.

7.2  Alle aansprakelijkheid van TMC voor de door haar geleverde Diensten vervalt in ieder geval na het verstrijken van 6 maanden na definitieve oplevering van de opdracht c.q. nadat de werkzaamheden van de Werkondernemers zijn geëindigd.

7.3  TMC is nimmer aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt en welke is veroorzaakt door producten van derden, die door TMC worden gebruikt en/of geleverd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Op uitdrukkelijk daartoe strekkend schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal TMC de identiteit van de leverancier aan Opdrachtgever mededelen.

7.4  TMC is in geen enkel geval aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade (waaronder mede doch niet uitsluitend wordt begrepen gederfde winst en contractsverlies).

7.5  In geval van aansprakelijkheid van TMC is deze beperkt tot maximaal de helft van het in de Overeenkomst genoemde totaalbedrag aan honoraria (exclusief onkosten), tenzij de verzekering van TMC dat bedrag niet dekt. In dat geval is de aansprakelijkheid van TMC beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekering van TMC wordt uitgekeerd.

7.6  TMC is niet aansprakelijk (en Opdrachtgever vrijwaart TMC) voor schade die Opdrachtgever en/of derden lijdt/lijden die het gevolg is van of verband houdt met de verrichte en/of geleverde Diensten, in welke vorm ook, tenzij deze schade op grond van dwingendrechtelijke bepalingen voor rekening van TMC komt, of indien aan alle navolgende eisen is voldaan: i) de schade is aantoonbaar veroorzaakt door TMC en/of de Werkondernemer en is het gevolg van diens opzet of bewuste roekeloosheid; ii) de schade is ontstaan in de uitoefening van de Overeenkomst; en, indien de schade is veroorzaakt door het handelen of nalaten van een Werkondernemer: iii) de Opdrachtgever en/of de derde kunnen aannemelijk maken dat hij het betreffende handelen of nalaten van de Werkondernemer niet heeft kunnen voorkomen.

7.7  De kosten van juridische en overige bijstand die TMC moet maken ter zake van claims waarvoor zij ingevolge het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, onder welk kosten onder meer worden verstaan de kosten inzake verweer voeren en onderhandelen, worden geacht minstens 15% van het geclaimde schadebedrag te bedragen en dienen door de Opdrachtgever op eerste verzoek van TMC aan TMC te worden vergoed, onverminderd het recht van TMC om de meerdere door haar gemaakte kosten na specificatie aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.8 TMC is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de verrichte en/of geleverde Diensten, welke mede veroorzaakt is door een gedraging van de Opdrachtgever of van zijn ondergeschikten of andere door Opdrachtgever ingeschakelde derden, waaronder begrepen het verrichten door TMC van de Diensten conform de instructies van de Opdrachtgever.

Artikel 8 – Overmacht

8.1  TMC is nimmer aansprakelijk voor schade die de Opdrachtnemer lijdt indien TMC niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen ten gevolge van overmacht.

8.2  Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan een tekortkoming die TMC niet kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, alsmede indien sprake is van een omstandigheid waarmee TMC ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening kon of hoefde houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet door de Opdrachtgever kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transport- moeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van TMC. Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat (toeleverings)bedrijven waarvan TMC eventueel afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens TMC voldoen, tenzij zulks te wijten is aan TMC.

8.3  Indien vanwege overmacht levering van de Diensten door TMC (of nakoming door TMC van enige andere verplichting) onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden, is TMC gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enigerlei vorm van schadevergoeding. Deze beëindiging door TMC vindt plaats bij aangetekende brief aan de Opdrachtgever.

8.4  In geval de overmachtsituatie aantoonbaar langer dan 3 aaneengesloten maanden voortduurt heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen door middel van een aangetekende brief aan TMC.

8.5  Indien het alsnog verrichten en/of leveren van Diensten verhoging van kosten voor TMC met zich meebrengt, zal TMC zulks aan de Opdrachtgever meedelen voordat zij de kosten feitelijk maakt. Deze kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever binnen één week na de hiervoor genoemde mededeling van TMC per aangetekende brief aan TMC meedeelt de Overeenkomst te beëindigen. Het bepaalde in artikel 8.6 van deze algemene voorwaarden is van toepassing.

8.6 Na beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever om welke reden dan ook heeft TMC recht op vergoeding van de door TMC gemaakte kosten c.q. uitgevoerde werkzaamheden of verrichte Diensten voor zover de Opdrachtgever door de door TMC gemaakte kosten c.q. uitgevoerde werkzaamheden of verrichte Diensten is gebaat.

Artikel 9 -Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1  Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en/of databankrechten die tijdens of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst ontstaan, zijn eigendom van Opdrachtgever. TMC draagt hierbij alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en/of databankrechten die tijdens of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst zullen ontstaan bij voorbaat over aan Opdrachtgever. Voor zover vereist zal TMC op verzoek van de Opdrachtgever alle medewerking verlenen aan overdracht, vestiging en/of het deponeren van voornoemde rechten ten behoeve van Opdrachtgever.

9.2  Opdrachtgever vrijwaart TMC en zal TMC zodoende schadeloos stellen voor alle claims van derden met betrekking tot beweerdelijke inbreuken van de in artikel 9.1 genoemde intellectuele en industriële eigendomsrechten en/of databankrechten op intellectuele en industriële eigendomsrechten en/of databankrechten van derden, of andere claims met betrekking tot inbreuken op dergelijke rechten.

Artikel 10 – Geheimhoudingsverplichting

De Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding inzake alle door TMC in het kader van de uitvoering van de Diensten aan de Opdrachtgever verstrekte vertrouwelijke informatie, mits deze vertrouwelijke informatie vóór het verstrekken daarvan door TMC als zodanig is gekwalificeerd en zulks kenbaar is gemaakt aan Opdrachtgever.

Artikel 11 -Beëindiging van de Overeenkomst

11.1 In het geval:

  1. de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voortvloeit uit deze Overeenkomst;
  2. van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, het aanbieden van een onderhands akkoord ter schuldsanering door Opdrachtgever, er binnen Opdrachtgever een vereffenaar of bewindvoerder (of daarmee vergelijkbaar persoon) wordt aangesteld, er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van de activa van Opdrachtgever, of een soortgelijke gebeurtenis plaatsvindt met betrekking tot de Opdrachtgever;
  3. de Opdrachtgever wordt ontbonden of zijn/haar activiteiten of een aanzienlijk gedeelte daarvan staakt of er wordt een besluit daartoe genomen;
  4. de activiteiten van de Opdrachtgever op een zeker moment geheel of gedeeltelijk worden verplaatst naar het buitenland;
  5. de Opdrachtgever fuseert, geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen, wordt gereorganiseerd of wordt gesplitst in afzonderlijke rechtspersonen dan wel op welke andere wijze dan ook (een belangrijk deel van) de zeggenschap in de Opdrachtgever wordt overgedragen aan een derde, of een besluit tot het voorgaande wordt genomen;
  6. er een wijziging optreedt in de (rechts)personen die de bevoegdheid hebben om het bestuur en/of het beleid van de Opdrachtgever te bepalen door de (gehele of gedeeltelijke overgang of bezwaring van) eigendom van stemgerechtigde aandelen of daarmee vergelijkbare effecten, door overeenkomst, statutaire bepalingen of anderszins;
  7. de Opdrachtgever onjuiste informatie heeft verstrekt, heeft nagelaten informatie te verschaffen of TMC op enigerlei wijze heeft misleid en TMC zou, als zij de beschikking had gehad over juiste, volledige en niet misleidende informatie, de Overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zijn aangegaan;

heeft TMC het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst geheel of ten dele, met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief aan de Opdrachtgever te ontbinden, zonder dat TMC tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd de TMC verder toekomende rechten. In deze gevallen zijn alle vorderingen die van TMC op de Opdrachtgever direct en ineens opeisbaar.

11.2  Onverminderd het bepaalde in artikel 6.6 van deze algemene voorwaarden is TMC gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van TMC zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

11.3  Weigering van de Opdrachtgever de verlangde zekerheid te stellen, geeft TMC het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat TMC daarbij tot enigerlei vorm van schadeloosstelling gehouden is.

11.4  De Opdrachtgever verplicht zich om op eerste schriftelijke verzoek van TMC volledige inzage te verschaffen omtrent zijn/haar kredietwaardigheid aan de hand van door een registeraccountant of andere voor TMC acceptabele persoon goedgekeurde stukken, bij gebreke waarvan TMC het recht heeft de Overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat TMC daarbij tot enigerlei vorm van schadeloosstelling gehouden is.

Artikel 12 – Contractsoverneming

12.1 TMC is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Opdrachtgever verleent hierbij uitdrukkelijk en bij voorbaat zijn onherroepelijke medewerking c.q. goedkeuring aan een eventuele overdracht door TMC van haar rechten en/of verplichtingen. Onder 'derde' wordt in dit kader verstaan: een andere partij dan de contractspartij, al dan niet deel uitmakend van de groep van TMC Group B.V.

12.2 Zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van TMC is Opdrachtgever niet gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 13 – Ongeldigheid

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of op andere wijze niet rechtsgeldig of afdwingbaar blijkt te zijn, tast dat de geldigheid van de (overige) bepalingen van de Overeenkomst en van deze algemene voorwaarden niet aan. De betreffende bepaling zal worden geacht te zijn vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die de juridische en economische strekking van de nietige, vernietigbare of op andere wijze niet rechtsgeldige of afdwingbare bepaling het meest benadert.

Artikel 14 -Toepasselijk recht en geschillenregeling

14.1 Op alle rechtsverhoudingen waaronder begrepen doch niet beperkt tot de Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, dan wel enige
andere tussen TMC en de Opdrachtgever bestaande rechtsverhouding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost Brabant.