Shapecaret-double-leftcaret-double-rightcaret-downcaret-leftcaret-right-circlecaret-rightShapeclosedropdownexpand morefacebookLogolinkedinlogo-footerlogo-marklogo-mobilemailplaysearchtwitteryoutube
Meny Stäng

Privacy statement


Innehåll

 1. Vad är TMC?
 2. Vad är personuppgifter?
 3. Vilka personuppgifter behandlar TMC och i vilket syfte?
 4. Vilka rättigheter har de registrerade personerna?
 5. När delar TMC personuppgifter?
 6. Hur länge lagrar TMC personuppgifter?
 7. Hur skyddar TMC personuppgifter?
 8. Vad är så kallade cookies (kakor) och andra liknande tekniska uppgifter?
 9. Kontakta TMC?
 10. Rapport om (möjligt) brott mot skyddet?
 11. Ändring av integritetspolicyn
 12. Översikt över syftena med behandlingen och vilka personuppgifter som behandlas

Vad är TMC?
Time Acquisition B.V. (handelskammaren 56156367), inklusive våra (internationella) dotterbolag), (hädanefter kallat: TMC) är ett företag som levererar tjänster åt företag och som har specialiserat sig på konsulttjänster, utförda av högutbildad teknisk personal och med en flexibel användning av kunskap och kapacitet.

TMC hanterar personuppgifter med omsorg när vi utför våra tjänster och vi tar skyddet av dessa uppgifter på stort allvar. Självfallet efterlever vi gällande lagar och regler. Vi ansvarar för behandlingen av personuppgifter, på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy gäller för (framtida) kandidater, arbetstagare, representanter för affärskontakter och användare av TMCs webbplatser. I denna integritetspolicy förklaras vad personuppgifter är, vilka personuppgifter som behandlas av oss, vilket syftet är med detta och hur behandlingen sker. Dessutom förklaras vilka rättigheter du som registrerad person har, och om hur dessa rättigheter kan utövas.

Vad är personuppgifter?
Med personuppgifter avses all information om en identifierad eller identifierbar naturlig person, som till exempel kontaktuppgifter, curriculum vitae (CV) och online-identifiering. Exempel på särskilda personuppgifter är uppgifter om ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, medlemskap i fackföreningar, politiska åsikter, sexuell läggning, hälsostatus, straffrättsligt förflutet eller sexuellt beteende.

Vilka personuppgifter behandlar TMC och i vilket syfte?
Vi behandlar personuppgifter när vi letar efter kandidater och i samband med tecknandet av (anställnings)avtal. Dessutom har vi en rättslig förpliktelse att behandla vissa personuppgifter. I andra fall grundar sig TMC på en annan parts, till exempel en uppdragsgivares, berättigade intresse.

Vi behandlar inga särskilda personuppgifter, om det inte är nödvändigt och bara om det finns en rättslig grund till att göra detta.

Vilka rättigheter har de registrerade personerna?
Vi respekterar de registrerade personernas rättigheter vad gäller deras personuppgifter. Vissa rättigheter kan alltid utövas, andra endast på vissa villkor. Vi kan till exempel inte bevilja en registrerad persons begäran om att radera deras personuppgifter om det finns en rättslig förpliktelse att bevara dessa personuppgifter under en viss period.

Registrerade personer kan till exempel utöva följande rättigheter:

 • Rätten till insyn
 • Rätten till rättelse
 • Rätten att bli bortglömd
 • Rätten att begränsa behandlingen
 • Rätten till överföring av de egna personuppgifterna

De rättigheter som nämndes kan endast utövas för de egna personuppgifterna och är i några fall beroende på den grund på vilken de samlades in. Det är inte tillåtet att utöva dessa rättigheter på andra personers personuppgifter. TMC kan be de registrerade personerna att identifiera sig närmare då rättigheterna ska utövas.

Det går att åberopa en av dessa rättigheter via denna sida. Det går också bra att kontakta TMCs dataskyddsombud per mejl privacy@tmc.nl eller på telefonnumret +31 88 862 2000. Det går även bra att ringa till vårt dataskyddsombud på telefonnumret: +31 88 862 2000 eller ta kontakt per mejl: dpo@tmc.nl.

När delar TMC personuppgifter?
Delning inom TMC
Vi delar personuppgifter inom TMCs organisation med medarbetare som är behöriga att få tillgång till dessa uppgifter. Alla medarbetare omfattas av tystnadsplikt.

Delning med uppdragsgivare
Vi delar kandidaters och medarbetares personuppgifter med uppdragsgivare. När vi presenterar kandidater och medarbetare för (potentiella) uppdragsgivare använder vi oss av ett TMC-CV som TMCs medarbetare har sammanställt på grundval av de registrerade personernas uppgifter.

Delning med behandlare
Vi anlitar leverantörer som behandlar personuppgifter åt TMC. För att säkerställa att detta sker på ett sätt som du kan förvänta dig av oss så tecknar vi ett behandlaravtal med våra behandlare av personuppgifter. På så sätt lägger vi i förväg fast avtalen och vi kommer dessutom regelbundet att utföra kontroller av detta.

Delning med andra ansvariga parter
Vi samarbetar med externa parter som erbjuder tjänster där personuppgifter kan komma att utbytas. Detta är till exempel parter som screenar, ger utbildningar eller som bokar flygresor och/eller hotell. TMC träffar avtal med dessa parter om att de ska hantera personuppgifter på ett omsorgsfullt sätt.

TMC lämnar endast ut personuppgifter på begäran av polisen och rättsväsendet om det finns en rättslig förpliktelse att göra detta.

Lämnar TMC ut personuppgifter till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)?
Vi har träffat avtal om överföringen av personuppgifter till våra dotterbolag som har sitt säte i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Om vi lämnar ut personuppgifter till externa parter som har sitt säte i länder utanför EES, där det inte finns någon adekvat skyddsnivå, så fortsätter vi att utöva tillsyn över behandlingen av personuppgifterna.

Hur länge lagrar TMC personuppgifter?
Vi lagrar inte personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt. I vissa fall är TMC skyldigt att lagra personuppgifterna under en viss period, till exempel på grund av rättsliga eller skattemässiga skyldigheter. Efter att lagringsperioden har löpt ut, eller om den registrerade personen lämnar in en berättigad begäran om radering, raderar vi personuppgifterna från våra system.

I följande situationer hanterar vi dessa lagringsperioder:

 • Rekrytering via externa källor: maximalt 30 dagar efter att TMC har hittat dig tar vi kontakt med dig för att informera dig om vårt intresse.
 • För kandidater som inte arbetar eller har arbetat för TMC, men som har uppgivit att de har ett intresse av TMC så lagrar vi personuppgifterna i 2 år efter det datum då de fördes in i TMCs administration.

Hur skyddar TMC personuppgifter?
TMC vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de registrerade personernas integritet och för att säkerställa att deras personuppgifter behandlas med sekretess.

Vi övervakar hela tiden vår infrastruktur. I ett tidigt skede kan hot eller anfall signaleras och därefter kan åtgärder vidtas. TMC har tagit fram en policy om att snabbt rapportera om dataläckor. Dessutom skannas vår infrastruktur på virus, skadlig programvara och försök till intrång.

Vidare har vi lagt in garantier i vårt system så att inte alla inom vår organisation har tillgång till personuppgifter. TMC begränsar tillgången till dina personuppgifter till de medarbetare som måste arbeta med dem.

Du kan själv bidra till skyddet av dina personuppgifter genom att till exempel vara försiktig med att dela med dig av dina personuppgifter när du söker lediga tjänster eller reagerar på meddelanden som TMC har lagt ut i sociala medier. Informationen som vi lägger ut där kan vara offentlig.

Vad är så kallade cookies (kakor) och andra liknande tekniska uppgifter?
En cookie är en liten fil som lagras på den berörda personens dator. Vid nästa besök på webbplatsen känns dessa cookies igen.

Förutom cookies använder vi oss även av andra tekniska uppgifter på våra webbplatser, till exempel webbstatistik. På så sätt registrerar TMC användningen av sina webbplatser och hur besökarna beter sig på dessa webbplatser. Detta gör att TMC kan optimera sina tjänster.

Kontakta TMC?
Om du skulle ha några frågor med anledning av denna integritetspolicy kan du vända dig till vårt kontor i Eindhoven (Nederländerna). Kontaktuppgifterna hittar du nedan:

TMC
High Tech Campus 96
5656 AG Eindhoven
Nederländerna
+31 88 862 2000

TMCs dataskyddsombud kan du kontakta via mejl privacy@tmc.nl, eller på telefon: +31 88 862 2000.

TMCs dataskyddsombud kan kontaktas via mejl: dpo@tmc.nl, eller på telefon: +31 88 862 2000.

Rapport om (möjligt) brott mot skyddet?
Om det skulle inträffa ett (möjligt) brott mot skyddet av personuppgifterna ber vi de berörda att snarast möjligt informera TMC om detta via mejl privacy@tmc.nl och att ange ”Databreach” i ämnesraden till meddelandet.

Ändring av integritetspolicyn
TMC kan komma att ändra denna integritetspolicy. Ändringar publiceras på webbplatsen.

Översikt över syftena med behandlingen och vilka personuppgifter som behandlas
Vid användningen av TMCs webbplats(er)
Syfte med behandlingen:

 • Att svara online på lediga jobb.
 • Att förbättra TMCs tjänster och service.

Personuppgifter som vi kan behandla:

 • Svar online: förnamn, efternamn, e-postadress.
 • Förbättring av tjänster och service: strikt nödvändiga och/eller frivilligt godkända cookies och liknande tekniska uppgifter.

För rekrytering
Syfte med bearbetningen:

 • Söka och kontakta potentiella kandidater på TMCs initiativ.

Personuppgifter som vi kan behandla:

 • Söka och kontakta: kontaktuppgifter, länkar till profiler på sociala medier och meddelanden som skickas till TMC.

Via webbplatser med lediga jobb och sociala medier
Syfte med behandlingen:

 • Att skapa intresse för TMC.
 • Att göra det möjligt för intresserade att kontakta oss online.
 • Att svara på intresserade personers frågor.

Personuppgifter som vi kan behandla:

 • Onlinesvar: kontaktuppgifter, lediga tjänster och berörda personers meddelanden.
 • Svar från TMC på berörda personers frågor: kontaktuppgifter och lediga tjänster/svar av berörda personer.
 • Personuppgifter som berörda personer frivilligt har lagt upp på TMCs sociala medier, som svar på meddelanden/annonser och privatmeddelanden via plattformen för sociala medier.

Söka jobb hos TMC
Syfte med behandlingen:

 • Att kunna bedöma en kandidats lämplighet och tillgänglighet för att jobba åt TMC.
 • Att sammanställa ett CV åt kandidaten på grundval av TMC-mallen och dela det med uppdragsgivare.
 • För urvalet av kandidater till lediga tjänster hos TMC och våra uppdragsgivare.
 • Att sammanställa digitala akter över de berörda personerna.
 • För att kunna göra bedömningar.

Personuppgifter som vi kan behandla:

 • Personuppgifter: för- och efternamn, födelsedatum, kön, nationalitet.
 • Kontaktuppgifter: bostadsadress, e-postadress, telefonnummer.
 • Utbildningar: utbildningar, kurser, examina, certifikat.
 • Färdigheter: expertis, språkkunskaper.
 • Arbetslivserfarenhet: tidigare och nuvarande arbetsgivare, tjänster och erfarenhet.
 • Ansökningsuppgifter: CV, ansökningsbrev.
 • Anteckningar som TMC-medarbetare gjort.
 • Bedömning av lämplighet och tillgänglighet: utbildning, erfarenhet, tjänste- och budgetrelaterade kriterier.
 • För att kunna sammanställa de berörda personernas CV och dela dessa med uppdragsgivare: för- och efternamn, födelsedatum, hemort, nationalitet, profil/motivation, (relevanta) utbildningar och kurser, (relevant) arbetslivserfarenhet, språk- och programvarukunskaper.
 • Urval av kandidater: utbildning, erfarenhet, färdigheter, referenser, tjänstekriterier.
 • Digital dossier: CV och övriga dokument, som anteckningar (från anställningsintervjuer), kommentarer, etc.

För anställnings- eller uppdragsavtal
Syfte med behandlingen:

 • Registrering av de personuppgifter som krävs för att kunna efterleva lagar och regler.
 • För att kunna verkställa anställningsavtal.

Personuppgifter som vi kan behandla:

 • Personalakt: personuppgifter som måste bearbetas enligt lagar om bland annat arbetsrätt, skatter och socialförsäkringar, som en kopia av legitimation eller pass, visum, arbetstillstånd, personnummer och information som behövs för administrationen, som kontaktuppgifter.
 • Extra dokument: lämplighetsintyg, sekretessavtal, certifieringar.
 • Ekonomiska uppgifter: lön, bankkontonummer.
 • Ekonomiska uppgifter om det är fråga om en extern tjänsteleverantör: företagsuppgifter, tariffer och om det är fråga om egenföretagare: de uppgifter som krävs för att kunna bedöma arbetsrelationen enligt arbetslagstiftningen, som antalet uppdrag, typen av uppdrag och hur pass länge uppdragen varat.
 • Övriga uppgifter som hänger samman med personal-, löne- och sjukfrånvaroregistrering, som registreringsnummer på leasingbilar, laptop (om sådan tillhandahålls för arbetet), mobiltelefon (om sådan tillhandahålls för arbetet), personuppgifter om partner och/eller barn för pensionsadministrationen.
 • Arbete i eller från utlandet: personuppgifter som krävs för arbetstillstånd, visum, skatt, bostad.

För övriga interna syften
Syfte med behandlingen:

 • Att garantera företagets säkerhet.
 • Att sammanställa information till företagsledningen.
 • Att kunna få och behålla certifieringar.
 • Att ansöka om statsbidrag, premierabatter etc.
 • Att möjliggöra granskningar och revisioner.

Personuppgifter som vi kan behandla:

 • Vid behandlingen av personuppgifter för dessa övriga interna syften hos TMC gäller utgångspunkten att användningen av direkt identifieringsbara uppgifter ska begränsas till ett minimum och där det är möjligt ska uppgifterna anonymiseras.

För att kunna informera (potentiella) uppdragsgivare om TMCs tjänster och kunna lämna offerter
Syfte med behandlingen:

 • Att få uppdragsgivare.
 • Att få insikt i efterfrågan på arbete på marknaden.
 • Att kunna erbjuda tjänster åt nya uppdragsgivare.

Personuppgifter som vi kan behandla:

 • Förvärv: kontaktuppgifter till uppdragsgivarnas representanter.
 • Insikt i uppdraget: beskrivning av företaget/aktiviteterna, kulturen, innehållet i uppdraget och de profiler som önskas.
 • Erbjudandet av tjänster: kontaktuppgifter till representanter för potentiella uppdragsgivare, uppgifter om den bransch inom vilken uppdragsgivaren är aktiv.
 • Erbjudandet av/lämna information om tjänster och service: kontaktuppgifter till representanter för potentiella nya uppdragsgivare, uppgifter om den bransch inom vilken uppdragsgivarna är aktiva.

Inleda och underhålla affärsrelationer med leverantörer
Syfte med behandlingen:

 • Att kunna teckna och (låta) verkställa avtal.
 • Kommunikation.

Personuppgifter som vi kan behandla:

 • Inleda och verkställa avtal: kontaktuppgifter: namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Kommunikation: namn, e-postadress, telefonnummer.